3. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje Iz 8, 23b–9,3

Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu,
al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more,
s one strane Jordana – Galileju pogansku.
Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju
kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen.
Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih,
šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam    Ps 27, 1.4.13-14

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

 

Drugo čitanje  1Kor 1, 10-13.17

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:
svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora,
nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«,
»A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdije­ljen?
Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje,
i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje  Mt 4, 12-23

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju.
Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:
»Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«
Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!«
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.
I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.
Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
I glas se o njemu pronese svom Sirijom.
I donosili su mu sve koji bolovahu od najraz­ličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše.
Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.