KRŠTENJE GOSPODINOVO (C)

Prvo čitanje Iz 40, 1-5. 9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča,
 da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu.
Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti;
što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!
Objavit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti,
jer Gospodnja su usta govorila:
« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!«
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada!
Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 104, 1b-4.24-25.27-30
Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću ogrnut kao plaštem!
Nebo si razapeo kao šator,
na vodama sagradio dvorove svoje.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Eno mora, velika i široka,
u njemu vrve gmazovi bez broja,
životinje male i velike.

I sva ova bića željno čekaju
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.

Sakriješ li lice svoje, od straha umiru;
ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

Drugo čitanje Tit 2,11-14; 3,4-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi;
odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga,
on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu:
kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,
da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Lk 3, 15-16.21-22

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.
Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.«
Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus.
I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.